achtergrond antilope canyon
Pieter Bovelander, Counsellor / Coach

Profiel

Ik ben als counsellor en coach zelfstandig werkzaam vanuit Nijmegen.

Mijn interesse in processen omtrent levensloop en persoonlijke groei kreeg gestalte tijdens het volgen van uiteenlopende opleidingen, en door de professionalisering van mijn huidige werkzaamheden.

Ik ben afgestudeerd als academisch counsellor en coach in de humanistische cliëntgerichte therapie van Carl Rogers.

Visie

Vanuit mijn kernwaarden stel ik mij ten doel om mensen via het kortst mogelijke traject te ondersteunen op het gebied van welzijn en effectiviteit in werk en privéleven.
Bovelander Coaching helpt je bij het (terug)vinden van je eigen kracht.

Kernwaarden

Transparantie, Integriteit en Respect zijn essentieel om het voorgaande te bereiken.

Basisdoelstellingen

Effectiever communiceren, inspireren, om je kwaliteiten optimaal te gebruiken.

Werken zoals ik ben

Vanuit empathie en intensieve aandacht, no-nonsense aanpak met een vleugje humor, to-the-point, waar nodig confronterend, maak ik onder meer gebruik van de lichaamstaal.

 

portretfoto van Pieter Bovelander, coach en counsellor in Den Haag

Werkwijze

In mijn stijl van coachen en counsellen staan de innerlijke behoeftes van de persoon centraal.
Deze zijn vaak ondergesneeuwd geraakt in de dagelijkse tredmolen, hetgeen ongenoegen, ontevreden gevoel, en stress kan opleveren.
Ik zie het als een uitdaging om je bij te staan om innerlijke wensen helder te (her) formuleren, discrepanties tussen de huidige en de gewenste situatie te herkennen.

Doelstelling

Je leert beter omgaan met de zaken die op je afkomen, zodat je weer regisseur van je eigen leven wordt.

Methoden en technieken

Ik maak, afhankelijk van de vraagstelling en de persoon, gebruik van verschillende methoden en technieken, zoals bijvoorbeeld:

Intakegesprek

Zowel bij counselling als bij coaching vindt eerst een intakegesprek plaats.
Het allerbelangrijkste is dat het klikt.
Zowel jij als ik mogen een prettig gevoel hebben tijdens dit gesprek, zodat er een vertrouwensband opgebouwd kan worden.
Het is prettig om te weten met wie je te maken krijgt.
Daarnaast zal tijdens dit gesprek ook een inschatting worden gemaakt van het aantal benodigde sessies.

Duur van het traject

Voor de meeste oplossingen zijn 5 tot 8 gesprekken voldoende om weer gebruik te kunnen maken van je eigen kennis en vaardigheden.
Kleinere problemen kunnen soms al in het eerste gesprek worden opgelost.
Je bent nooit wat verplicht en kunt altijd stoppen.
Wel kan het goed zijn om nog een afrondingsgesprek te hebben.
Natuurlijk behoren op zichzelf staande coaching gesprekken / inzichtgevende gesprekken tot de mogelijkheden.
Ook telefonische sessies zijn, na een 1 op 1 gesprek, mogelijk.

Procesbegeleider

Als counsellor begeleid ik je in je proces. We zullen samen kijken wat er aan de basis ligt van je doen.
Ik zal hierbij holistisch te werk gaan. Dat betekent dat ik me op je gehele persoonlijkheid richt, en niet alleen op de klacht zelf.
Daarbij hecht ik er veel belang aan dat we samen werken.

Vertrouwelijkheid

Voor alle coaching- en counsellingtrajecten geldt dat ik mij houd aan de Ethische Code zoals voorgeschreven door de Stichting Counselling. Hierin staan zaken als geheimhouding, vertrouwelijkheid, en werken binnen de grenzen van mijn competenties.

Register counsellor

Als register counsellor ben ik ingeschreven bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (www.abvc.nl)

Registertherapeut BNG

Ingeschreven in het HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg

 

Spiritueel

Op verzoek kan vanuit een spirituele invalshoek worden gewerkt.
Als spiritueel coach fungeer ik dan als katalysator: het proces begeleidend, versnellend of bevorderend, waarbij ik echter geen actief deel uitmaak van het proces van inzicht verkrijgen.

 

Coaching

Coaching is een methode om veranderingen te bewerkstelligen op persoonlijk niveau.
Op vele fronten kunnen mensen geconfronteerd worden met situaties die als belastend ervaren worden.
Lichamelijke en psychische klachten kunnen hiervan het gevolg zijn.
Het nemen van beslissingen kan als moeilijk worden ervaren, en er is geen helder beeld meer van de eigen mogelijkheden.

De wens te veranderen

Coaching is een krachtige en persoonlijke manier om een wens tot verandering te ondersteunen.
Veranderingen en uitdagingen in je werk of persoonlijk leven vragen om ondersteuning van een ervaren gesprekspartner.

Voor wie is coaching?

Coaching is bij uitstek inzetbaar als er een wens is het anders te doen, om te veranderen en te groeien.
Wanneer je een doel wilt realiseren, je inzicht wilt vergroten, kan ik als coach dit proces ondersteunen.
Wij kijken tijdens de coaching naar je gedrag en de daaronder liggende normen en waarden.
We onderzoeken belemmerende overtuigingen en we werken aan weerstanden.
Jouw eigen verantwoordelijkheden, mogelijkheden en keuzes worden helder.

Binnen een coachingstraject leer je je bewust worden van je eigen invloed op anderen.
Je krijgt inzicht in je competenties en mogelijkheden.

Ontdekkingsreis

Zie het als een ontdekkingsreis, waarin je je gedragsrepertoire, communicatie en effectiviteit vergroot.
De coachingstrajecten zijn pragmatisch en doelgericht.
In een traject wordt gewerkt aan het vergroten van de verantwoordelijkheid en daadkracht, aan empowerment, en aan het realiseren van persoonlijke doelen.

Eigenwaarde

Coaching is een hulpmiddel voor iedereen die zich serieus wil ontwikkelen op het gebied van eigenwaarde.
Coaching kan helpen om doelstellingen op diverse vlakken in kaart te brengen.
Hierdoor wordt het weer mogelijk vooruit te kijken, en wordt het groeiproces in gang gezet.
Tijdens dat proces van het formuleren van de doelstellingen en het bereiken van het uiteindelijke doel (veranderingen / groei), zorg ik voor de benodigde stimulansen en begeleiding.

Werkgebieden coaching

Effecten van coaching:

Wat kun je verwachten ?

Persoonlijke ontwikkeling door coaching of training levert je resultaat op, ook jouw omgeving en je werkgever.
Je wordt je door een intensief trainings- of coachingtraject bewust van patronen en weerstanden. Je leert hiermee om te gaan, je wordt weerbaarder, en je vergroot je emotionele intelligentie.

Mensen die inzicht hebben in hun emotionele intelligentie zijn doorgaans gezonde mensen.

Je neemt de verantwoordelijkheid voor je handelen en je leven, en je zult doorgaans effectiever communiceren.
Ook zul je je vertrouwen ontwikkelen om eventuele problemen open te bespreken, met bijvoorbeeld je werkgever of collega, in plaats van een moeilijke situatie te vermijden door je bijvoorbeeld ziek te melden.
Je bent meer gericht op het oplossen van problemen. Je voelt je een gelijkwaardige gesprekspartner. Je aanvaardt de consequenties van je keuzes, en bent bereid om opnieuw te kiezen.
Er zullen minder conflicten zijn, minder werk gerelateerd werkverzuim, meetbaar resultaat.

Wanneer?

De sessies zijn in overleg te bespreken van maandag tot en met vrijdag in Nijmegen, of op lokatie. ( overdag of 's-avonds, reiskosten worden in rekening gebracht ).

 

 

Wandelcoachsessies

We combineren dan een coachingsgesprek met een wandeling in de natuur.
Je bent al wandelend in beweging, het geeft je energie en is gezond voor je lichaam.

Tijdens een wandelcoachsessie loop ik zowel letterlijk als figuurlijk een klein stukje mee in je leven.

In beweging komen

Het wandelen zal je ook stimuleren om innerlijk in beweging te komen.
Je stapt letterlijk uit de veilige beslotenheid van je werk of privéomgeving, waardoor je minder snel zal worden afgeleid.
De natuur werkt rustgevend, je zal dichter bij jezelf gaan komen.
Er ontstaat ruimte om te luisteren naar je eigen gedachten en gevoelens, waardoor er ook ruimte gaat ontstaan voor nieuwe inzichten en ideeën

Hoe ziet een wandelcoachsessie er uit?

Tijdens een wandelcoachsessie loop je samen op in de natuur, naast elkaar.
Je bent niet verplicht om elkaar aan te kijken. Je mag je aandacht naar binnen gaan richten.

Ik loop als coach met je mee, je bent niet gedwongen om het gesprek voordurend gaande te houden.
Er mogen ´natuurlijke´ stiltes vallen.

Dit werkt heel ontspannen. In de natuur ben je onbespied, waardoor er meer ruimte is om je te uiten bijvoorbeeld bij sterke gevoelens of emoties.

 

 

Counselling

Counselling is een laagdrempelige manier van psychische hulpverlening, die voornamelijk wordt toegepast bij cliënten met een gezonde stabiele basis die tijdelijk het spoor bijster zijn.
Dit geschiedt altijd op verzoek van de cliënt want niemand kan 'gestuurd' worden voor counselling.

Door empatisch te luisteren dient de counsellor zich in te leven in de belevingswereld van de cliënt. Van hieruit kunnen andere standpunten belicht worden, zodat keuzes en veranderingen kunnen worden bewerkstelligd.
Counselling is non-directief. Dit betekent dat de counsellor de cliënt niet stuurt, maar aanspoort bij het maken van keuzes. Daarbij oordeelt of veroordeelt de counsellor niet.

Emoties onderzoeken

Opgekropte gevoelens als boosheid, woede, verdriet en schaamtegevoelens kunnen heel intens zijn.
Counselling biedt de cliënt de gelegenheid deze gevoelens nader te onderzoeken, met de mogelijkheid eenvoudiger te begrijpen wat er gebeurt met lichaam en geest.
De counsellor zal de cliënt aanmoedigen en helpen deze gevoelens te verwoorden.

Counselling houdt ´verandering´ in.

Cliënten die zich bij een counsellor melden hebben meestal een probleem waar ze niet of moeilijk mee om kunnen gaan.
Om er wel of beter mee om te kunnen gaan moet er iets veranderen.
Dat kan een gedragsverandering betekenen, het kan een andere benadering van de situatie inhouden, of het kan zelfs betekenen dat er voor een heel andere richting gekozen moet worden.
In ieder geval moet er iets veranderen.

Humanistische theorievorm

De humanistische theorievorm van Carl Rogers staat bij counselling op de voorgrond.
In deze therapievorm behoudt de cliënt de verantwoordelijkheid.
Ze gaat er van uit dat ieder mens de kracht heeft om te overleven.
Het verleden wordt hierbij gebruikt om het heden te verhelderen. De therapie speelt zich echter af in het heden.
In de sessies kun je verschillende aspecten van je leven en gevoelens verkennen door er openlijk en vrij over te praten op een wijze die met vrienden en familie wellicht niet mogelijk is.

Kwaliteit van leven

Indien je worstelt met bepaalde zaken in je leven, maar een behandeling door een psychiater of psycholoog een brug te ver is, is counselling een mogelijkheid om je kwaliteit van leven te verbeteren.

Proces

Counselling kan worden omschreven als het proces waarin je als cliënt, samen met mij, op zoek gaat naar een oplossing voor je probleem, of een verbetering van de situatie waarin je verkeert.
Het uitgangspunt is hierbij het (her)ontdekken van je mogelijkheden.

Gestructureerde gesprekstherapie

Counselling is een gestructureerde, effectieve en doeltreffende vorm van gesprekstherapie om problemen op psychosociale gebieden op te lossen.
Iedereen kent in zijn leven wel periodes waarin problemen worden ervaren in werk of privé-situaties.
Deze problemen kunnen zich uiten in gespannenheid, vage lichamelijke klachten, of het gevoel niet lekker in je vel te zitten.

Oorzaken en gevolgen

Soms zijn de oorzaken van deze remmingen en of onvrede duidelijk zichtbaar.
Het is ook mogelijk dat deze redenen niet zo helder zijn, waardoor het niet direct mogelijk is om de vinger op de zere plek te leggen.

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding door middel van counsellingsgesprekken is een effectieve methode om deze oorzaken op te sporen, en blokkades weg te nemen, zodat gewenste veranderingen teweeg gebracht kunnen worden.

 

Meditatie

Meditatie is een relaxte manier om aan jezelf te werken en om de weg naar je hart te volgen.
Leren mediteren is een persoonlijk proces en verdient dan ook persoonlijke begeleiding.

Ontspanning

Mediteren is een techniek die je in staat stelt om lichaam en geest te ontspannen.
Door het kalmeren van de geest komt er rust in denkprocessen.
Je krijgt meer inzicht in jezelf, zodat je je meer en meer open kunt stellen voor nieuwe inzichten en ideeën.

Geleide meditatie

Het is mogelijk om geleide meditaties te volgen (ook één op één).
Bij een geleide meditatie breng ik je in gedachten naar plaatsen. Zo gaan we bijvoorbeeld terug naar je innerlijk kind, de man of vrouw van nu, en naar de toekomst.

Hoog Sensitieve Personen

Vooral Hoog Sensitieve Personen (H.S.P.) die moeite hebben met hun omgeving en eigen gevoelens, of onbewust open staan voor andermans gevoelens en gedachten, weinig zelfvertrouwen hebben etc. kunnen d.m.v. meditatie leren contact te maken met hun eigen innerlijke wijsheid, om van daaruit weer in verbinding te staan met hun bron.
Zij kunnen door (geleide) meditatie leren om bewust in het eigen centrum te komen, en zich af te sluiten voor (negatieve) invloeden van buitenaf.

Tarieven

Particulieren

Intakegesprek € 45
Coaching /counselling sessies: € 85 (per uur)
Wandelcoachsessie (1½ uur): € 145

Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW, tenzij anders vermeld.
Bij bezoek aan huis / bedrijf / instantie wordt in overleg een kilometervergoeding afgesproken.

Als de prijs van een consult een probleem vormt omdat je bijvoorbeeld leeft van een uitkering, dan kunnen wij eventueel een aangepast bedrag overeenkomen.

Bedrijven

Tarieven voor bedrijven: op aanvraag

Werkgever

Heeft uw probleem met uw werkomgeving te maken ?
Vraag uw werkgever gerust om een vergoeding van de kosten voor een counsellor.
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden.

Afzeggen

Gesprekken die niet tijdig worden afgezegd (minimaal 24 uur van tevoren) worden in rekening gebracht.
Indien gewerkt wordt op een door de cliënt gekozen locatie buiten Nijmegen of Arnhem worden de reiskosten tegen een tarief van € 0,30 per kilometer in rekening gebracht.
De benodigde reistijd wordt tegen een tarief van € 60,00 per uur doorberekend.

 

Contact

Pieter Bovelander

Tel: 06 47 93 33 30


www.bovelandercoaching.nl